LinkedIn PL EN

Informacja o RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest SANIMET Krzysztof Grzywacz ul. Kopalniana 10C 42-271 Częstochowa NIP 5730200168

2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kopalniana 10C 42-271 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@sanimet.pl

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji usług (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego) oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

5. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
a) zawarcia umowy i wykonania usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) archiwalnym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

7. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu realizacji zamówionych usług. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
a) operatorzy systemów informatycznych,
b) kancelarie prawne,
c) firmy księgowe i audytorskie.

8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

9. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

10. Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 , a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych,
b) sprostowania Twoich danych osobowych,
c) usunięcia Twoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) przenoszenia Twoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
a) kontakt e-mailowy pod adresem: info@sanimet.pl,
b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopalniana 10C 42-271 Częstochowa

15. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail info@sanimet.pl.

16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 11, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem.

17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sanimet 2015 - Wszystkie prawa zastrzeżone